Goede zorg voor patiënten met chronische nierschade

In 2018 introduceerde het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) een nieuwe standaard voor chronische nierschade om de kwaliteit van zorg te verhogen. Om het gebruik van deze standaard eenvoudiger te maken, ontwikkelde Proigia het nierschaderapport dat in VIPLive beschikbaar is. Daarmee hebben huisartsen en praktijkondersteuners met één druk op de knop alle patiënten met (risico op) nierschade inzichtelijk.


Huisarts Kirsti Jakobs attendeerde Proigia destijds op de nieuwe standaard Chronische nierschade en stelde voor het nierschaderapport te ontwikkelen. Zij was van mening dat het zou helpen de standaard sneller in de praktijk te implementeren. “Als huisarts werk je vaak vraaggestuurd. Als je een patiënt in de spreekkamer ziet, pak je het dossier erbij. Dan kan het jaren duren voordat alle patiënten volgens de nieuwe standaard behandeld worden. Met het nierschaderapport versnel je dit proces. Bovendien kun je veel proactiever te werk gaan."


"Nu maken we ieder kwartaal een rapport en geeft het systeem een signaal bij afwijkende waarden.”

Nina Damo, praktijkondersteuner

Grip op de zorg

Praktijkondersteuner Nina Damo beaamt dit. In de huisartsenpraktijk waar zij werkzaam is, gebruiken ze het nierschaderapport sinds een half jaar naar volle tevredenheid. Het heeft de ‘flow’ in de praktijk veranderd en verhelderd, zegt ze. “Voorheen schreef de huisarts een veranderde nierfunctie in het dossier van een patiënt en was het aan de praktijkondersteuner dit op te merken. Nu maken we ieder kwartaal een rapport en geeft het systeem een signaal bij afwijkende waarden. Zo hebben we meer grip op de zorg voor deze patiëntencategorie.”Inzoomen

Chronische nierschade kan grote consequenties hebben als het niet tijdig wordt gediagnosticeerd. Het komt vaak voor bij mensen met (een verhoogd risico op) diabetes en hart- en vaatziekten. Daarom is het belangrijk risicopatiënten goed in beeld te hebben en dat gebeurt met het nierschaderapport. Op de startpagina staan alle patiënten van een huisartsenpraktijk gecategoriseerd per risicogroep. Dit risico is bepaald aan de hand van nierfunctie en albuminurie. Nina: “Vanuit deze categorieën kunnen we per patiënt inzoomen. Zijn er aanvullende metingen nodig, dan zetten we dat als praktijkondersteuners in gang. Twijfelen we, dan overleggen we met de huisarts. Er is nu meer overzicht en een duidelijk stappenplan, waarin iedereen zijn eigen rol heeft.” In het vizier

Nina geeft aan dat het nierschaderapport er ook voor zorgt dat patiënten die geen plek in de ketenzorg hebben, wel in het vizier blijven. “Als ik kijk naar afgelopen kwartaal, dan zie ik in het rapport vier patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten op basis van chronische nierschade, maar zonder ketenzorg. Deze mensen gaan we nu regelmatig screenen. En mocht na een screening blijken dat ze wel in de ketenzorg thuishoren, dan voeren we de diagnose door in het huisartsinformatiesysteem (HIS). Dat is belangrijk, omdat deze diagnose invloed heeft op de behandeling. Bepaalde medicatie gaat bijvoorbeeld niet samen met een slechte nierfunctie. Het systeem attendeert ons daar dan op.”  Gebruiksvriendelijk

Huisarts Kirsti Jakobs en de medewerkers van Proigia gaven samen het nierschaderapport vorm. Kirsti bepaalde wat erin moest komen en bij Proigia maakten ze de technische vertaling. Samen hebben ze er alles aan gedaan het rapport zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Daarnaast volgt de rapportage precies de uitgangspunten van de standaard, is het mogelijk patiënten nauwkeurig te filteren uit het HIS en worden er korte, overzichtelijke lijstjes weergegeven. Behalve Kirsti heeft een aantal andere gebruikers meegekeken wat nuttig en logisch is. En nog steeds wordt er aan het rapport geschaafd. Kirsti: “Je hebt bijvoorbeeld mensen met een iets te hoge bloeddruk die hun medicatie niet willen wijzigen, waardoor het systeem steeds een melding geeft dat de waarden afwijken. De huisarts of praktijkondersteuner kan dit met hen bespreken en in overleg aangepaste, persoonlijke streefwaarden invoeren.”  

“Wat ik vooral heel prettig vind, is dat we allemaal veel scherper zijn sinds we met het rapport werken.”

Nina Damo, praktijkondersteuner

Benchmarken

Kirsti legt uit dat het nierschaderapport ook bijdraagt aan een verbetering van de kwaliteit van zorg. “In een huisartsenpraktijk met een gemiddelde populatie heeft 12 procent van de patiënten chronische nierschade. Blijkt uit de rapportage dat dat bij jouw praktijk lager is, dan heb je patiënten misschien niet in beeld. Het kan dan zinvol zijn om actie te ondernemen.” Daarnaast maken de rapportages het mogelijk praktijken onderling te benchmarken. Waarom scoort de ene praktijk beter dan de ander op een bepaald vlak? Door dat inzichtelijk te maken, kunnen gerichte verbeteringen worden doorgevoerd. Dit kan helpen bij het verkrijgen van de NHG-praktijkaccreditatie. Deze kunnen huisartsenpraktijken driejaarlijks verdienen door aan te tonen dat ze alles volgens de NHG-richtlijnen doen en praktijkverbeteringen doorvoeren. Ondersteuning

Om wederzijds de vinger aan de pols te houden, bezoeken de adviseurs van Proigia eens per jaar alle praktijken die VIPLive gebruiken voor hun ketenzorg. Ze lichten vernieuwingen toe, beantwoorden vragen en geven tips. Ook worden de cijfers doorgenomen om te kijken hoe het gaat met de ketenzorg en opvallende zaken worden besproken. Daarom wordt in het kader van het bezoek ook geregeld het nierschaderapport geraadpleegd.

Nina is blij dat ze in haar praktijk actief met het nierschaderapport aan de slag zijn gegaan. “Wat ik vooral heel prettig vind, is dat we allemaal veel scherper zijn sinds we met het rapport werken. We hebben een duidelijker beleid en een heldere taakverdeling. Dat alleen al is een enorme winst.”Wil je met jouw praktijk aan de slag met het nierschaderapport en gebruik je VIPLive voor ketenzorg? Kijk dan op de handleidingenpagina voor een eerste indruk. Voor instructies of vragen kun je contact opnemen met Proigia via support@proigia.nl.De gemakken van het nierschaderapport

 • Geeft inzicht in stadiëring van chronische nierschade.
 • Geeft overzicht van en inzicht in patiënten die aandacht behoeven, vanwege:
 • Progressie nierfunctieverlies
 • Ontbrekende ICPC: U99.01, U98.03.
 • Ontbrekende controles: bloeddruk, nierfunctie (eGFR volgens kreatinine of cystatine C), albuminurie.
 • Nierfunctie (eGFR) <60. Dit moet doorgegeven worden aan de apotheek in verband met medicatiebewaking.
 • Albuminurie zonder medicatie.
 • Verhoogd risico op hart- en vaatziekten, maar nog niet opgenomen in de ketenzorg diabetes mellitus/cardiovasculair risicomanagement. 
 • Is eenvoudig doorklikbaar en biedt patiëntlijsten.NHG-standaard Chronische nierschade

De NHG-standaard Chronische nierschade bevat richtlijnen voor diagnostiek en beleid bij volwassenen met chronische nierschade. De standaard betreft patiënten bij wie een verminderde nierfunctie en/of een verhoogde albuminurie is gevonden in het kader van cardiovasculair risicomanagement, diabetes mellitus, medicatiebewaking of bij oriënterend onderzoek. Daarnaast heeft de standaard tot doel bij patiënten met chronische nierschade en dreigende dehydratie acute nierschade te signaleren en voorkómen.


Wat is er veranderd ten opzichte van de Landelijke Transmurale Afspraak?

De NHG-standaard Chronische nierschade verving in 2018 de Landelijke Transmurale Afspraak Chronische nierschade. Het volgende is veranderd:

 • De nieuwe standaard is gebaseerd op de prognose. Nierschade wordt hierbij onafhankelijk van leeftijd geclassificeerd. Dit betekent dat het cardiovasculaire risico en het risico op eindstadium nierfalen doorslaggevend zijn voor de behandeling.
 • Bij veel comorbiditeit of een korte levensverwachting kan in overleg met de patiënt worden besloten minder strenge streefwaarden voor de behandeling te hanteren. Het vaststellen van chronische nierschade hoeft daarom niet automatisch consequenties voor het beleid te hebben.
 • Een afwijkende waarde van de nierfunctie is wel altijd aanleiding om medicatiebewaking te starten, ongeacht eerdergenoemde factoren.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze casus?

Neem dan contact op met het team van Proigia